vienotībā un dažādībā ir dzīves spēks

unity and diversity is the power of life

četri vaļi- kas ved mūs uz attīstības un integrācijas pusi – ceļā uz mūs mērķiemfour whales – leading us to the development and integration – on our way to our goals

 

 

 

PIRMAIS VALISVĪZIJA/FIRST WHALE – VISION

Dzīvot dzīvē dzīvu dzīvi.  Mūsu vīzija ir iedvesmot sevi un citus uzdrošināties dzīvot saskaņā ar savu iekšējo būtību, vērtību sistēmu jeb kodolu, būt pašam un izdzīvot to no sirds, atvērties savam potenicālam un piedzīvot to.  

Live life alive. Our vision is to inspire ourselves and others to dare to live according to our inner being, the value system and our core. To be ourselves and to live it from the heart,  open ourselves to our highest potential and experience it.

OTRAIS VALISMĒRĶIS/ SECOND WHALE – PURPOSE

Sniegt maksimāli ilgnoturīgu rezultātu mācību un attīstības procesos bērniem un jauniešiem, ar un bez īpašām vajadzībām, neformālās izglītības nozarē, pielietojot un pilnveidojot ilgnoturīgu rezultātu apmācības metodi “Kodols” un uz tās bāzes izveidotām spēlēm, apmācībām, programmām un metodēm. Caur pieredzes apmaiņas programmām neformālās un formālās izglītības jomā, veicināt personīgo izaugsmi un sasniegumus ikvienam, kurš to vēlas, atbalstīt, attīstīt, virzīt un veicināt radošo, veselības un attīstošo nozaru darbības jebkurā jomā.

Provide maximum long-term results in teaching and development processes for children and young people, with and without special needs, in the non-formal education sector, applying and refining the durable results training method “Core” and games based on it and training, programs and methods as well. Through the experience exchange programs in the field of non-formal and formal education, promote personal growth and achievements for anyone. Support, develop, guide and promote the activities of creative, health and development sectors in any field.

 

 

 

trešais VALISkomanda/third WHALE – team

Jomas caur kurām runā mūsu sirds – veselība, joga, labdarība, cilvēcība, attiecības, māksla, personīgā izaugsme un attīstība. Taču specifiskā jomā – esam par veselīgu cilvēku kā kopumu – viss mūsu ķermenī ir vienots, neko nevar noņemt, nogriezt vai atdalīt, esam vienots kopums visā – kas esam, no kā sastāvam un kas mums ir apkārt. Veselība, veiksme un panākumi mūs pavada tikai tad, ja viss mūsu ķermenis ir vienots un darbojas sinerģijā – neko neignorējam, neko nemetam ārā, nekam nekāpjam pāri – ļaujam visam būt un lēnām virzāmies uz vienotību sevī caur DABU – iekšējo un ārējo. Arī Tu esi laipni aicināts komandā. 

The areas through which our heart speaks – health, yoga, charity, humanity, relationships, art, personal growth and development. But in a specific area – we are for a holistic approach – everything in our body is united, nothing can be removed, cut off or separated, we have a single set of all – who we are, from what the composition and what is around us, everything is united as one. Health, success and achievements accompany us only if all our bodies are united and working in synergy – we do not ignore anything, we do not leave anything, we can not to climb over something – let’s all be and slowly move towards the unity of ourselves through NATURE – internal and external. Anyone are welcome in the team. 

ceturtais VALIScilvēki/fourth WHALE – people

Bez Jums mēs esam nekas, tikai ar Jums mēs esam kaut kas. Mūsu mērķis ir šo ceļu iet roku rokā ar Jums, veidojot sinerģiju un mijiedarbību. Ievērojot un cienot Jūsu un Mūsu vēlmes un vajadzības, Jūsu un Mūsu izvēles un Jūsu un Mūsu dzīvību. Mēs dodam, Jūs ņemiet, Jūs dodat, Mēs ņemam. Caur sirdi, caur cieņu, caur mīlestību, caur vienotību, caur savstarpēju atvērtību, lai dzīvība Jūsos un dzīvība Mūsos. Lai acis mirdz!

Without you we are nothing, only with you we are. Our goal is to walk this path with you, creating synergies and interactions. Adhering to and respecting Your and Our desires and needs, Yours and Our choices and Yours and Our lives. We give, You take, You give, We take. Through the heart, through dignity, through love, through unity, through mutual openness, to create life in you and life in us. Let your eyes flash!

Esam sabiedriskā labuma organizācija: Statuss piešķirs 2017.gada 12.jūnijā (Labdarības un Pilsoniskas sabiedrības attīstības jomās)

Darbības virzieni/Directions of action:

 1. Neformālā izglītība/Non-formal education
 2. Personīgās izaugsmes veicināšana/Promoting personal growth
 3. Koučings/Coaching
 4. Joga/Yoga
 5. Programmas “Kodols” attīstība un virzīšana tirgū un nefomālās izglītības jomā/Development and promotion of the program “CORE” in the market and in the field of non-formal education
 6. Sports un veselība/Sports and health
 7. Pasākumu organizēšana un veidošana/ Creating and organizing events
 8. Erasmus + projekti – no idejas līdz realizācijai/ Erasmus + projects – from ideas to realization
 9. Labdarības akcijas un darbības/ Charity actions and activities
 10. Meistarklases, semināri, lekcijas, nodarbības – no idejas līdz realizācijai/ Master classes, seminars, lectures, classes – from idea to realization
 11. Radošās aktivitātes un projekti/ Creative activities and projects
 12. Spēles – no idejas līdz Jums! Izstrāde un loģistika./ Games – from idea to you! Development and logistics.
 13. Grāmatu izdošana par personīgo izaugsmi, kodolu u.c. ar mūsu darbību saistītām jomām – no idejas līdz grāmatai/ Book publishing for personal growth, program “CORE” and so on. areas related to our purpose – from idea to book.

AUGAM MĒS AUG LĪDZI MŪSU PROJEKTI – sekojiet līdzi informācijai par jauniem darbības virzieniem, notikumiem, aktivitātēm.

WE GROW AND OUR PROJECTS GROWS WITH US – stay tuned in for news of our projects and action, events and activities.

Centrs ir dzīvs! / The center is alive!

ALIVE komanda/ Team of ALIVE

nodošanās Mērķim 


Esam sava mērķa patrioti. Neatlaidīgi un mērķtiecīgi ejam savu sapņu un vīziju, mērķu un potenciāla atvēršanas virzienā. 

Jau šobrīd esam sasnieguši daudz, taču ceļš vēl nav galā. Ar to, ko jau esam sasnieguši varam dalīties arī ar Jums. 

Un atvērt savu potenciālu, lai būtu Dzīvi!

personīgie treniņi un izaugsme


Arī mēs paši nemitīgi strādājam pie savas izaugsmes un attīstības. Apmeklējot mācības gan lokālajā gan starptautiskajā vidē. Augam un attīstaties. Radam jaunus projektus, lai dalītos tajos ar Jums! 

Palīdzam fokusēties uz veselību


Veselība ir primārais mūsu dzīvē un runa nav tikai par fizisko veselību. Veslībai ir jābūt mūsos kā kopumā. Mūsu ķermenim kā templim un instrumentam ar ko varam sniegties pretī savai dzīves garšai, gribai un garam kā spēkam, kas mūs virza un dvēselei, kas mums izgaismo un parāda mūsu neierobežoto potenciālu. Nemitīgā mijiedarbība, attīstībā un bezgalīgā ciklā. Tāpēc veselība ir būtiska it visā – mērķos, sasniegumos, attiecībās, iespējās un ne tikai.  Apzinātība par veselības nozīmību tavā dzīvē, tev atvērs daudz druvis uz potenicālu un aizvērs tās, kurš tās grauj. 

Kā saka viens no diženiem skolotājiem:

Ja jaunībā trīcēs rokas no slodzes, tad vecumdienās netrīcēs no nespēka! Yogi Bhajan

Ar mīlestību pret sevi, dzīvi, dzīvību un vidi