Biedrība “ALIVE”

NON-PROFIT ORGANIZATION  “ALIVE”

rcowmc8qf8a

 

Centrs “ALIVE”

Ikvienam, kas vēlas paplašināt savas iespējas, redzeslokus, talantus, attīstīt un īstenot savu potenciālu  praksē. Mēs garantējam pārsteigumus! Tomēr jāstrādā arī būs 🙂

Individuāla konsultēšana, grupu darbs, komandas darbs, meistarklases, semināri, spēles un padomi bez vecuma un dzimuma ierobežojumiem.

Mēs arī strādājam ar uzņēmumiem un korporatīvajiem jautājumiem.

 

Center “ALIVE”

Everyone who wants to expand his opportunities, sights, talents, develop and realize his potential in practice. We guarantee surprises! However, work must also be 🙂

Individual counseling, group work, teamwork, workshops, seminars, games and much more without age and gender restrictions.

We also work with businesses and corporate issues.

We Are Dedicated to be alive

mĒs veltam sevi tam lai bŪtu dzĪVI

No tālākizglītības kursiem, lai iemācītos personalizēt apmācību taktiku, procesus un mākslu līdz individuālām konsulācijām. Mūsu personāls ir gatavs jums palīdzēt sasniegt un pārsniegt jūsu sapņus un mērķus. Mēs ticam, ka mērķus un sapņus var izmantot, lai dzīvotu dzīvē dzīvu dzīvi. Veselīgāku, līdzsvarotāku un piepildītāku dzīvu.

From continuing education courses to learn how to personalize training tactics, processes and art to individual counseling. Our staff is ready to help you reach and exceed your dreams and goals. We believe that goals and dreams can be used to live a life AliVe. A healthier, more balanced life are fuller and more alive.

hrdvsypffas

pasaules klases pieredze

Piedāvājam pasaules klases pieredzi un zināšanas, mērķu nospraušanā, sasniegšanā, problēmu un šķēršļu noteikšanā un novēršanā. Komandas kapacitātes uzlabošanā, resursu optimizācijā un daudzās citās mūsdienās tik svarīgās jomās.

world class experience

We offer world-class experience and knowledge, setting goals, achieving goals, identifying and preventing problems and obstacles. Team building, resource optimization and many other areas that are so important today

9hi8ujmsdza

ko mēs daram

What we do

b2-fbvrfx0o

 

personalizēts individuālais darbs

Ja vēlaties izbaudīt pielāgotās treniņu programmas priekšrocības, kas vērstas uz tavām galvenajām vajadzībām un jomām, izmēģiniet kādu no mūsu personalizētajām mācību nodarbībām. Tas Tevi aizraus jau pēc piecām minūtēm!

personalized personal work

If you want to enjoy the benefits of a customized workout program that focuses on your core needs and areas, try one of our personalized training sessions. It will delight you already after five minutes!

xv7k95vofa

 

Grupu un komandu darbs

Dažreiz mums visiem vajag motivāciju paveikt vai pārvarēt to, ko vienam nav tik viegli izdarīt. Komandu darbs palīdzēs tev uzlādēties, iedvesmoties un sasniegt kā savus personīgos tā komandas mērķus ar smaidu, entuziasmu un degsmi!

Group and team work

Sometimes we all need to be motivated to overcome or create, do something that is not so easy to do alone. Teamwork will help you recharge, inspire and achieve your personal goals and the team goals at the same time with a smile, enthusiasm and passion!

78t99kbcp_4

 

joga & veselība

Labsajūtas veicināšan

Sava potenciāla sasniegšana ir vairāk nekā tikai treniņš un muskuļu tonusa uzlabošana. Mūsu jogas un veselības labsajūtas nodarbības palīdzēs jums koncentrēties uz mērķiem, sapņiem, audzēs noturību, spēju fokusēties un savienos tavu iekšējo potenciālu vienotā veselumā. Vienotībā ir spēks. Savieno savu ķermeni ar savu garu un rezultāti, sasniegumi Tevi pārsteigs!

yoga & health
Wellness promotion

Achieving your potential is more than training and improving muscle tone.  Yoga and health wellness lessons will help you focus on goals, dreams, stamina, abilities in Your life. To connect your inner potentials in one and integrate it in life to be alive. Unity is strength. Connect your body with your spirit and results, achievements will surprise you!

darbības Nozares/ Activity Sectors

 

 Izaugsme/ 

Growth

Pie izaugsmes pieskaitām visu, kas mūs ved pretī mūsu mērķiem, sasniegumiem, vīzijām, vajadzībām un vēlmēm. Komandā, individuāli, uzņēmumā, grupās u.c.

By growing up, we mean all that brings us to our goals, achievements, visions, needs and aspirations. Team, Individual, Company, Group, etc.

 

Erasmus+

Erasmus+ projektu izveide un realizācija, partnerība un dalība. Kā NVO līmenī, tā arī pārstāvot Nacionālo aģentūru.

Erasmus + project development and implementation, partnership and participation. At the level of NGOs and representing the National Agency.

 

Joga & Veselība/Yoga & Health

 

Veselība un joga ir viena no mūsu pamatnozarēm, kurā darbojamies. Tā kā pieejam visam no vispatveroša skatījuma, tad redzam un apzināmies cik ļoti lielu lomu ikdienas dzīvē un sasniegumos spēlē spēja fokusēties, koncentrēties, izturība, noturība, elpa un sava ķermeņa kā insturmenta pārvaldība. Kā arī tā ietekmi uz veselību kā kopumu.

Health and Yoga are one of our core sphere in which we operate. As we have access to everything from a comprehensive perspective, we see and realize how important a role in everyday life and attainment is in the ability to focus, endurance, persistence, breathing, and the management of our body as insturment. As well as its impact on health and life.

 

Labdarība/

Charity

Esam sabiedriskā labuma organizācija un  mūsu pamatmērķi labdarības jomā ir veselība un sociālā integrācija. Dažādu projektu izstrāda un ieviešana veselības un sociālās integrācijas jomās.

We are a public benefit organization and our main goal in the field of charity is health and social inclusion. Developing and implementing various projects in the areas of health and social inclusion.